Home  /  За архитектиЗа инвеститори   »   Проектиране на вентилацията в жилищното строителство

Проектиране на вентилацията в жилищното строителство

Ролята на прозорците при проветряването

При модернизация и саниране на сгради трябва да се осигури достатъчна вентилация. Но правилното проветряване и смислената климатизация са доста по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Проектирането на концепцията за вентилация често не е тривиално и изисква специализирани познания за оптимална интерпретация на необходимите мерки.

По здравословни причини и за избягване на щети по сградите жилищните помещения трябва да бъдат проветрявани основно. Необходимото по хигиенни причини количество свеж въздух се определя на около 30 м3/час на човек. Тук трябва да се постигне баланс между хигиена, отоплителна система, вътрешна температура и топлозащита. Новите много добре изолирани строителни конструкции и променените условя на вентилация водят до въпроса къде са границите на традиционното отваряне на прозорците за проветряване.

Проектирането на вентилацията за жилищното строителство в Германия е подчинено на DIN 1946-6:2019-12 „Вентилационна техника – част 6: Проветряване на жилища – общи изисквания, изисквания към изпълнението, въвеждането в експлоатация и предаване на клиента, както и поддръжката.“

В тази норма се прави разлика между проветряване с вентилатори и свободна вентилация. Възможно е използване както на централни системи, така и на децентрализирани решения, както и комбинирани системи и хибридни решения. Важно преди всичко е да се осигури нужният обем от свеж въздух, който да поддържа здравословния климат.

Минималният обем на въздушния поток трябва да отговаря на изискванията за отвеждане на влагата и се определя от проекта за вентилация на сградата. При малки проекти това се извършва от производителя на прозорци. Необходимата информация се намира в директивата LU-02/1 на ift Розенхайм, която съвсем наскоро беше преработена и се допълва от електронно помощно средство за проектиране, което може да се намери на страницата на института в интернет.

Рамкови условия за проектиране

Съставянето на системата за вентилация по DIN 1946-6:2019-12 е базирано на типичните рамкови условия и трябва да е добре балансирано. В противен случаи бързо се стига до под- или преоразмеряване. Съществува зависимост от регионалния климат, краткосрочните метеорологични колебания или действието на вятъра, както и от начина на използване на помещението и изискванията към звукоизолацията. Монтажната ситуация на микровентилациите в прозорците и тяхното разпределение също са критерии, а енергийната ефективност се добавя като условие за опазване на ресурсите. Тези особености въздействат значително върху качеството на въздуха, влажността и риска от образуване на течение.

Човешкият фактор също оказва влияние

Какъвто и да е видът на вентилацията – свободна, с вентилатори  или климатизация, винаги е необходимо ръчно отваряне на прозорците за постигане на нужното качество на въздуха. Това се отнася особено за случаите, когато много хора се намират едновременно в едно и също помещение. Затова факторът човек също трябва да се отчете при проектирането на концепцията за вентилация.

Вярно е също така, че във високо топлоизолирани, енергийно ефективни къщи поведението на обитателите се изявява традиционно – т.е. така, както при старите прозорци и врати, чието недобро уплътнените осигурява нужната вентилация. Погрешно е да се остави вентилацията изцяло в ръцете на заложената автоматична система и прозорците никога да не се отварят ръчно.

Развитие

В последно време има елементи и системи за вентилация за интегриране в прозорци, предлагани с огромно разнообразие от новости. Да се постигне по-голям обем на въздушния поток означава, че техният брой трябва да се увеличава. При избор на подходящата система е важно да се отбележи, че обемът на въздушния поток се нуждае от съответното диференциално изравняване на налягането. Когато разликата в налягането не е достатъчна, а се изисква по-голям въздушен поток, често се стига до границата, при която вкарването на свеж въздух в помещенията е недостатъчно и се стига до щети.

Ето защо в тези случаи се изисква комбинация от средства за вентилация, които правилно да се определят от конкретните условия, следователно необходими са хибридни системи, които сами да регулират вентилацията на сградата.

Отварянето на прозорците ръчно е неизменно условие за качествен въздух. Отварянето на прозорците не може да бъде заменено и е неизменно условие за качествен въздух.


Контакти

ул. Любляна 46

София 1618, България

+359 (0) 88 8598660

Партньори